1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци

IBAN: BG30BNBG96613100139001
BIC код: BNBGBGSD
при БНБ-ЦУ

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrow15 февруари 2017г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2016 година.
arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

С изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците / ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.) се въвеждат нови изисквания и срокове за дейности с определени видове отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и  отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.

От РИОСВ – Велико Търново са издадени 36 разрешителни, 32 са за дейности с ИУМПС и 4 – за ИУЕЕО. Всяко дружество, което извършва дейности с посочените отпадъци, трябва да представи банкова гаранция на стойност 15 000 лева и гаранция от 5000 лева за всяка площадка. Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци. В срок три месеца след влизането в сила на измененията в закона задължените лица трябва да внесат банковите гаранции. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. При неизпълнение на това изискване, издаденото разрешение за извършване на дейности с ИУЕЕО и/ или ИУМПС се отнема или се изменя служебно, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).

С изменение на ЗУО се намаляват банковите гаранции за дейности с ОЧЦМ от 25 000 лева на 15 000 лева. Това изискване касае 34 дружества на територията н РИОСВ – Велико Търново.

Има още

За поредна година Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

В конкурса могат да участват общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева (с вкл. ДДС ) за общини и кметства и до 5 000 лева (с вкл. ДДС ) за учебни заведения.

Краен срок за подаване на документите в ПУДООС, гр. София е 17 февруари 2017 г. – за учебни заведения и 3 март 2017 г. – за общини и кметства.

Високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И за  тях е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд.

Няма да бъдат класирани проекти на заявители, получили финансиране от Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2015 г. и 2016 г. През посочените две години на територията на РИОСВ – Велико Търново са реализирани общо 64 проекта на обща стойност 480 000 лв.

Условия за участие – общини и кметства

Условия за участие – учебни заведения

41-ото среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България ще се проведе от 12 до 15 януари. Преброяването е част от мониторинга в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. В него ще вземат участие служители на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), РИОСВ, ДНП „Централен Балкан“, учени от Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни услуги при БАН, специалисти и доброволци от неправителствени организации като Българско дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани“, СДП „Балкани“, Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и други.

Експерти на РИОСВ – Велико Търново ще посетят през посочения период язовирите „Александър Стамболийски“ и „Добри дял“, рибарници „Хаджи Димитрово“, яз. „Хмела“, р. Росица и яз. „Йовковци“. Ще бъде отчетен броя, вида и разпространението на наблюдаваните видове птици. Информацията ще послужи за оценка на промените в състоянието на популациите, което е показател за промените в средата.

През 2016 г. водолюбивите птици в региона бяха с рекордно висока численост и видово разнообразие – регистрирани са общо 5050 индивида от 18 вида водолюбиви птици. Поради ниските температури в страната, тази година се очаква промяна в числеността и видовото разнообразие.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през декември м. г. 67 проверки в 66 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 55 са планови, а 12 – извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 11 предписания. За периода са предприети действия по 2 сигнала.

Съставени са два акта за установени административни нарушения – за третиране на отпадъци без необходимото разрешение и за неводене на отчетност за образуваните отпадъци. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв. Наложени са три еднократни санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с обща стойност 2626,61 лв. Общо събраните суми по наложени санкции от предишни периоди са 4102,79 лв.

Има още

През месец ноември експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършили 103 проверки на 97 обекта на територията на областите Велико Търново и Габрово. Издадени са 18 предписания, съставени са седем акта за установени административни нарушения на Закона за управление на отпадъците (4), Закона за водите (2) и за неизпълнение на предписания (1). Издадени са седем наказателни постановления на обща стойност 10 700 лева.

Извършени са три проверки по постъпили сигнали в РИОСВ за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в землищата на селата Леденик и Шемшево, и на гр. Дебелец, общ. Велико Търново. Проверки на място са установили, че сигналите са основателни и са дадени предписания на кметовете за тяхното почистване. При последващи проверки е констатирано, че предписанията са изпълнени.

Има още

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания