1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrow15 февруари 2017г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Велико Търново на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2016 година.
arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Маратонът на четенето ще се проведе в периода 22-24 март в Свищов, Стражица, Горна Оряховица, Велико Търново, Габрово и с. Виноград, община Стражица. Той е част от инициативата „Водата в песни и стихове“ на РИОСВ – Велико Търново за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, организирана съвместно с Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново, Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово и Регионалните управления на образованието.

Колко ценен природен ресурс е водата, значението й за живота на планетата Земя и необходимостта от опазването й, са лайтмотив на четенето. Организаторите ще отправят посланията на тазгодишната кaмпания „Защо хабим водата?“ за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им. Стиховете и песните ще допълнят значението на водата чрез възприятията на хората.

В четенето ще бъдат включени 115 стихотворения за водата, събрани от около 220 ученици от ІІ до ХІ клас от училища от областите Велико Търново и Габрово. Стихотворенията са на български, английски, руски и други езици, на повече от 90 автора. Ученици от СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица, ОУ „Васил Левски“, Плачковци и СУ „Ем. Станев“, Велико Търново са изпратили 39 авторски стихотворни творби.

В инспекцията са получени текстовете на 43 песни (български народни и популярни и една песен на руски език), две гатанки и четири разказа. Млади изпълнители ще представят подбрани  песни по време на маратона.

Има още

През януари и февруари от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 83 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 65 са планови проверки, а 18 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са издадени 10 предписания и са предприети действия по четири сигнала.

Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ за периода са контрол на обекти за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, контрол на обекти по Закона за чистотата на атмосферния въздух и последващ контрол по изпълнение на дадени предписания.

Съставени са два акта за установени административни нарушения. Единият е за неизпълнение на предписание на инспекцията, вторият – за извършване на дейности с отпадъци без разрешение. Наложени са текущи месечни санкции на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД (688 лв.) и „Олива“ АД (2689 лв.) за изпускане в атмосферния въздух на отпадъчни газове, съдържащи прах и въглероден оксид (СО) над нормите за допустими емисии.

Най-големи приходи от наложени санкции в резултат на контролната дейност на РИОСВ-Велико Търново за посочения период са получили общините Свищов – 5020 лв. и Велико Търново – 3524 лв.

34-ма възпитаници на Детската градина „Иванка Ботева“ във Велико Търново и техните учителки бяха на гости в Регионалната инспекция днес. Те показаха знания в опазването на растенията и животните и изхвърлянето на отпадъци на разрешените за това места. Експерт на РИОСВ демонстрира изработване на хранилка за птици.

Децата получиха образователни материали за работа и поздравиха еколозите с песни и стихове, посветени на България и велики българи.

Посещението в инспекцията е част от дейностите по програмата за екологично, патриотично и мултикултурно възпитание на ІV а група на ДГ „Иванка Ботева“. Взаимната работа ще продължи с детска работилница за Деня на Земята – 22 април.

РИОСВ – Велико Търново кани учениците от І до ХІІ клас от училища, школи и извънучилищни звена от Велико Търново и Габрово да събират стихотворения и песни, посветени на водата. Поводът е 22 март – Световния ден на водата. Учениците трябва да потърсят стихове и песни от наши и чужди автори, да се запознаят с тях и да ги изпратят в регионалната инспекция. По този начин ще се обърне внимание на този жизненоважен природен ресурс, но от гледна точка на литературата и музиката.

Инициативата ще се осъществи съвместно с Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков” във Велико Търново, Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ в Габрово и Регионалните управления на образованието.

Събраните стихове и песни ще бъдат публикувани на интернет страниците на РИОСВ и Регионалните библиотеки за да може да бъдат използвани в учебния процес или в извънкласните форми на обучение. Текстовете ще бъдат включени в „маратон на четенето“ в двете библиотеки.  Предвидена е възможност за маратони в библиотеките и в другите населени места в региона. Млади изпълнители ще представят подбрани  песни по време на маратона.

Има още

Предписания до кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска област за почистване и недопускане на замърсяване на речните корита и прилежащите им територии изпрати РИОСВ – Велико Търново. До 21 април общинските администрации трябва да организират дейността. При констатиране на нерегламентирани замърсявания те  трябва да предприемат мерки за отстраняването им и да не допускат образуването на нови.

Експерти на инспекцията са изготвили график за проверки на място по изпълнението на издадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания (сметища) ще бъдат съставяни актове за административни нарушения.

Предписанията се издават в изпълнение на заповед на министър Ирина Костова с цел превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци на реките и прилежащите им земи.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания