1

Контакти

5002 Велико Търново
ул. "Никола Габровски” № 68
Телефон: 062/ 62 03 58
Факс: 062/ 623-784

Работно време
от понеделник до петък: 08:30-17:30 ч.

Карта с местопложението ни

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции и нак. постановления

IBAN: BG51UNCR75273140045301
BIC код: UNCRBGSF
в банка "Уникредит Булбанк" -
Велико Търново

reach2018

ВАЖНО!!!
За информация преди 2013 година, която не може да откриете тук, посетете старата версия на сайта ни, на адрес: www.old.riosvt.org

Актуална информация

arrowВлязла в сила наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

arrowРабота с Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО)

arrowНастъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО
(ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

arrowЗаповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000610 “Река Янтра” (публикувана в Държавен вестник)
arrowРегламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите. Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент
arrowСъс Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършили 118 проверки на 111 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област през септември. В рамките на осъществения контрол са издадени 30 предписания, съставени са 7 акта за установени административни нарушения.

Два акта са съставени на физическо и юридическо лице за навлизане в териториите на защитени местности „Божурлука” и „Находище на българска гърлица“,  разположени в землището на с. Горна Студена, община Свищов, с разораване и засяване на земеделска култура, с което са нарушени забраните, въведени със заповедите за тяхното обявяване. Три акта са съставени за неводене на отчетност за отпадъците и за предаване на отпадъци на лица, които нямат необходимото разрешително.

Акт е съставен на дружество за това, че не е извършило собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух от работещите източници на емисии (за обекти в експлоатация), не по-малко от един път в рамките на двете последователни календарни години 2015 и 2016 г. Оператор на инсталация с комплексно разрешително, който не изпълнява условия от издаденото разрешително, също има съставен акт.

Има още

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.

Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Има още

През юли РИОСВ – Велико Търново даде предписания до кметовете на всички общини в региона до 1 септември да почистят нерегламентираните сметища на териториите на общините си и да представят отчет в инспекцията.

Почистени са 148 места, замърсени с отпадъци в населените места, край пътищата, коритата на реки, чешми и автобусни спирки. Почистени са повече от 160 дка. Събраното количество отпадъци е повече от 215 тона. Най-много почистени райони отчитат общините Полски Тръмбеш – 41 и Стражица – 39. Като площ, най-много декари са почистени в общините Стражица – 67 дка, Свищов – 37,5 и Павликени – 24. Най-много отпадъци – 78 тона са събрани в  Горна Оряховица и с. Поликрайще. Едно сметище със 110 кг. отпадъци е почистено в Сухиндол. Обобщеният анализ на РИОСВ сочи, че в останалите общини средно са почистени по 5 сметища. Община Златарица е отчела, че няма образувани нерегламентирани сметища.

През септември експертите на РИОСВ извършиха проверки за изпълнение на дадените предписания и констатираха на място почистените терени, а  общините Трявна и Севлиево са поставили табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. Община Велико Търново все още продължава с почистванията.

Документален филм ще популяризира защитените зони Остров Вардим и Рибарници Хаджи Димитрово за опазване на дивите птици, разположени в землищата на селата Вардим, Алеково и Хаджидимитрово, община Свищов. РИОСВ-Велико Търново  възложи изработването му на „Медия Вижън ВТ“ ЕООД в изпълнение на дейностите по проект „Иновативно и съвместно управление на зони от Натура 2000 в трансграничния регион на река Дунав“. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

45 минутният филм ще покаже многообразието в двете зони и връзката им с река Дунав. Ще разкаже за живота в тях през различните сезони и характерните видове птици – белоока потапница Aythya nyroca, белобуза рибарка Chlidonias hybridus, черна рибарка Chlidonias niger и нощна чапла Nycticorax nycticorax, малък воден бик Ixobrychus minutu, голям корморан Phalacrocorax carbo, бяла лопатарка Platalea leucorodia, морски орел Haliaetus albicilla, голяма бекасина Gallinago media. Акцент ще бъде поставен върху поведението на птиците, храненето, ловуването, гнезденето и отглеждането на поколението. Ще бъдат показани и други животински и растителни видове, взаимната връзка между тях и любопитни моменти за обитателите на зоните. Филмът ще бъде готов до средата на месец ноември.

182,74 тона отпадъци са събрани в 12 общини в рамките на инициативата „Да изчистим България заедно“ на 16 септември. Това са окончателните данни, обобщени от Регионалната инспекция по информация на общините.

Повече от 40 тона отпадъци са събрани в общините Полски Тръмбеш и Габрово. По-малко от тон са събрани в общините Горна Оряховица, Лясковец, Сухиндол и Дряново. Отпадъците са депонирани на регионалните депа Велико Търново, Севлиево, Габрово и Санадиново и на Общинско депо в Полски Тръмбеш.

Почистени са 144 места, като най-голям е броят им в общините Велико Търново (28), Свищов (21), Полски Тръмбеш (17), Габрово (15) и Павликени (13).

Общо 2484 доброволци са участвали в почистването – от 55 човека в община Сухиндол до 510 в община Велико Търново.

30 служители с деца на РИОСВ, Регионалната лаборатория на ИАОС и Териториалното звено на ОПОС във Велико Търново участваха с 40 чувала събрани отпадъци, предимно от пластмасови опаковки.

Работа при нас

Language

Зелен телефон

062/ 62 03 58
за подаване на сигнали за замърсяване
на околната среда (денонощно)

Предприети действия

Сигнали за корупция

Телефон:
062/ 64 68 27

Червена книга на РБ 2015

Екологично образование

Национална кампания